Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


Diplomski radovi i doktorske disertacije iz naše laboratorije:

 

DIPLOMSKI RADOVI

Autor

Raspodela sila reakcije podloge u zavisnosti od visine potpetica

Milica Đurić-Jovičić

Motorni pogon za kontrolu kretanja karlice tokom hoda

Nebojša Malešević

Klasifikacija mentalnih aktivnosti korišćenjem parametara statističkih očekivanja višeg reda EEG signala

Marko Jevremović

Formiranje sistema za određivanje strategije hvata ciljanog predmeta, korišćenjem senzora daljine i kamere

Miloš Kostić

Fraktalna dinamika hoda

Olga Grbović

Identifikacija predmeta i odredjivanje tipa hvata na osnovu informacija stereovizijskog sistema

Matija Štrbac

Poređenje event-related desinhronizacije prilikom vršenja voljnih pokreta i prilikom igranja Wii igre

Nikola Šobajić

Vremensko-frekvencijske metode u obradi elektrofizioloških signala

Marko Lainović

Algoritam za višekanalni EMG feedback

Ilija Jovanov

Razvoj metode za primenu web igrica u neurorehabilitaciji korišćenjem Kinect senzora za procenu trajektorije ruke

Jelena Kljajić

Analiza elektroencefalografskih signala snimljenih tokom funkcionalne električne stimulacije

Vladislava Bobić

Primena EEG–a pri funkcionalnoj električnoj stimulaciji

Borjana Bogdanović

Analiza glavnih komponenti elektromiografskih signala za klasifikaciju pokreta šake

Milica Isaković

Promene u elektroencefalografskim signalima tokom motorne reakcije na zadatak leksičke odluke

Bojana Golubović

Projektovanje platforme za obradu motornih evociranih potencijala

Ognjen Milićević

Realizacija i poređenje elektrokardiografa i Ojlerove metode uvećanja karakteristika video signala za merenje pulsa

Dragan Trifunović

Analiza H refleksa snimljenog na mišiću soleus elektromiografskom matričnom elektrodom

Vladimir Kojić

 

MASTER RADOVI

Autor

AUTOMATSKA DIJAGNOSTIKA SENZORNO-MOTORNIH PROMENA: Novi elektromioneurograf (EMNG)

Milica Janković

Polimiografija za analizu oporavka funkcija posle povrede centralnog nervnog sistema

Nadica Miljkovic

Inteligentna detekcija tremora iz voljnog pokreta

Andrej Savić

Parametrizacija Pokreta Rukom: Model Zasnovan na Primitivima

Miloš Kostić

Elektronski stimulator sa bežičnom komunikacijom sa kontrolerom

Radoš Dabić

Razvoj softverskog modela za simulaciju EKG aritmija

Nikola Marković

Upoređivanje efikasnosti ICA algoritama za uklanjanje EKG šuma iz EEG signala kod novorođenčadi

Vladimir Matić

Stereovizijski sistem za generisanje precepcije

Marko Marković

Elastično stopalo: modeliranje i analiza efekata krutosti

Matija Štrbac

Razvoj sistema za ispitivanje efekta haptičkog interfejsa na učenje pokreta

Petar Kovačević

Poredjenje kortikalnih aktivnosti prilikom izvršavanja različitih motornih zadataka

Nikola Šobajić

Razvoj softvera za kontrolu položaja Wiimote-a u cilju motivisanog vežbanja pokreta ruke

Momčilo Prodanović

Određivanje karakteristika M talasa primenom matrične elektrode

Tijana Jevtić

Razvoj planarnog rehabilitacionog robota – program za upravljanje planarnim rehabilitacionim robotom u povratnoj sprezi

Miloš Radulović

Uticaj prostornofrekvencijskog filtriranja na obradu kortikalnih signala tokom zamišljanja pokreta

Bojana Mirković

Uticaj vizuelne povratne informacije na promene u kortikalnoj aktivnosti tokom realnih i zamišljenih pokreta

Marija Stevanović

Električna stimulacija aferentnih vlakana podlaktice površinskim elektrodama za senzornu supstituciju

Minja Perović

Razvoj sistema za merenje raspodele sile reakcije podloge koristeći MEMS piezorezistivne senzore

Vladimir Kojić

Heuristička procena uglova u zglobovima tokom hoda na osnovu podataka dobijenih sa inercijalnih senzora

Marija Petrović

Razvoj algoritma za automatsku dijagnostiku paratiroidnih adenoma

Marko Đurović

Razvoj softverskog alata za automatsku detekciju tumora na snimcima celog tela snimljenim pozitronskom emisionom tomografijom

Nataša Petrović

 

DOKTORSKE DISERTACIJE

Autor

Sistem za supresiju tremora ruke u realnom vremenu pomoću površinske funkcionalne električne stimulacije

Lana Popović Maneski

Metode analize signala sa inercijalnih senzora za analizu hoda pacijenata sa oštećenim obrascem hoda

Milica Đurić-Jovičić

Sinergije hoda osoba posle moždanog udara: Implikacije za upravljanje asistivnim sistemima na bazi električne stimulacije

Ivana Milovanović

Metode i instrumentacija za procenu aktivnosti motornog sistema na osnovu elektromiografskih signala

Nadica Miljković

Robotski sistem za vežbanje i procenu funkcionalnosti gornjih ekstremiteta tokom rehabilitacije osoba posle moždanog udara

Miloš Kostić

Sistem za funkcionalnu električnu stimulaciju baziran na elektrodama sa većim brojem provodnih polja

Nebojša Malešević

Elektroencefalografski signali za upravljanje računarskim interfejsom u neurorehabilitaciji

Andrej Savić

Računarski sistem za akviziciju, arhiviranje, pregledanje i obradu slika dobijenih gama kamerom

Milica JankovićDesigned by Matija Štrbac