2017

Naslov: Detekcija epileptičnih fenomena u prekliničkim studijama primenom Bios analize EEG signala i veštačkih neuralnih mreža
Student: Andrijana Pušica


2015

Naslov: Razvoj softverskog alata za automatsku detekciju tumora na snimcima celog tela snimljenim pozitronskom emisionom tomografijom
Student: Nataša Petrović


2014

Naslov: Heuristička procena uglova u zglobovima tokom hoda na osnovu podataka dobijenih sa inercijalnih senzora
Student: Marija Perović

Naslov: Razvoj algoritma za automatsku dijagnostiku paratiroidnih adenoma
Student: Marko Đurović


2013

Naslov: Uticaj vizuelne povratne informacije na promene u kortikalnoj aktivnosti tokom realnih i zamišljenih pokreta
Student: Marija Stevanović

Naslov: Uticaj prostornofrekvencijskog filtriranja na obradu kortikalnih signala tokom zamišljanja pokreta
Student: Bojana Mirković

Naslov: Električna stimulacija aferentnih vlakana podlaktice površinskim elektrodama za senzornu supstituciju
Student: Minja Perović

Naslov: Razvoj sistema za merenje raspodele sile reakcije podloge koristeći MEMS piezorezistivne senzore
Student: Vladimir Kojić


2012

Naslov: Elektronski stimulator sa bežičnom komunikacijom sa kontrolerom
Student: Radoš Dabić

Naslov: Poredjenje kortikalnih aktivnosti prilikom izvršavanja različitih motornih zadataka
Student: Nikola Šobajić

Naslov: Razvoj softvera za kontrolu položaja Wiimote-a u cilju motivisanog vežbanja pokreta ruke
Student: Momčilo Prodanović

Naslov: Razvoj planarnog rehabilitacionog robota – program za upravljanje planarnim rehabilitacionim robotom u povratnoj sprezi
Student: Miloš Radulović


2011

Naslov: Stereovizijski sistem za generisanje precepcije
Student: Marko Marković

Naslov: Elastično stopalo: modeliranje i analiza efekata krutosti
Student: Matija Štrbac

Naslov: Razvoj sistema za ispitivanje efekta haptičkog interfejsa na učenje pokreta
Student: Petar Kovačević


2010

Naslov: Inteligentna detekcija tremora iz voljnog pokreta
Student: Andrej Savić

Naslov: Parametrizacija Pokreta Rukom: Model Zasnovan na Primitivima
Student: Miloš Kostić

Naslov: Upoređivanje efikasnosti ICA algoritama za uklanjanje EKG šuma iz EEG signala kod novorođenčadi
Student: Vladimir Matić


2009

Naslov: Polimiografija za analizu oporavka funkcija posle povrede centralnog nervnog sistema
Student: Nadica Miljković

Naslov: Razvoj softverskog modela za simulaciju EKG aritmija
Student: Nikola Marković


2008

Naslov (magistarska teza): Autmatska dijagnostika senzorno-motornih promena: Novi elektromioneurograf (EMNG)
Student: Milica Janković

Theme by Rafi. Developed by Milan Dinić